PLOCHA K PRONÁJMU, Nuselská hospoda ROJ, 2017

Veřejným prostorem se nyní často pohybujeme s hlavou sehnutou k digitálním displejům. Když jste v ROJi sehnuli hlavu k pivu, byli jste obloukem do veřejného prostoru vráceni. Fotografie invazivních reklam jsem návštěvníkům doslova podsunula pod pivo. Zároveň tím došlo k simulaci situace běžně se odehrávající v městském prostoru, kde je člověk soustavně ze všech stran atakován obrovským množstvím vizuálních informací, které však mnohdy již ani nevnímá. Oproti tomu na stěnách nevisely fotografie téměř žádné a bylo možné si dopřát jakýsi „luxus prázdnoty“. Snímky, které přece jen na stěnách byly, zachycovaly volné, čisté plochy fasád domů z nejbližšího okolí, na kterých reklama není, ale může být nebo v minulosti byla. V současné době, kdy je kterákoli prázdná plocha vnímána jako potenciální nosič nějakého sdělení, se může pohled na tyto obrazy stát jakousi podivnou vizuální relaxací.

SPACE FOR RENT, 2017

We now often move through the public space with our head bent to digital displays. When you bent your head over a beer in ROJ pub, you were directly returned into the public space. Photos of invasive ads have literally hit visitors under the beer. At the same time, a simulation of the situation normally taking place in an urban space has been simulated, where human beings constantly come from all sides with a huge amount of visual information, which they do not even perceive. On the other hand, almost no photos were on the walls, and some „luxury of emptiness“ could be enjoyed. Still images on the walls captured the free, clean facade of the houses from the immediate vicinity where the advertisement is not, but may be or may have been in the past. At present, when any empty space is perceived as a potential carrier of a message, the view of these images may become somewhat strange visual relaxation.