Extenze, Billboart Gallery, Ústí nad Labem, 2017

Projekt pracuje s myšlenkou pokusu o „zmizení“ samotného billboardu či jej použivá k určité extenzi okolního prostoru. Vystavená fotografická díla zachycují přesný opozit billboardů, tedy to co je naproti nim a vytvářejí tak jakési přibližné zrcadlo prostoru v jakém jsou umístěny, čímž docházelo k celkem ojedinělému momentu, kdy billboard do prostoru nepřináší novou externí informaci, ale pouze reflektuje své okolí a s nadsázkou řečeno si „uvědomuje sám sebe“.

Extension, Billboart Gallery, Ústí nad Labem, 2017

The project works with the idea of trying to „disappear“ the billboard itself or use it to extend the surrounding space. The exhibited photographic works capture the exact opposite of the billboards so they create an approximate mirror of the space where they are placed. This could be considered as a quite unusual moment when the billboard does not bring new external information into space, but only reflects its surroundings and „realizes itself“.