LUXUS PRÁZDNOTY, 2018

Fotografický soubor s názvem LUXUS PRÁZDNOTY byl součástí mé diplomové práce o reklamě ve veřejném prostoru a zachycuje volné plochy fasád domů, které na sobě nenesou žádné reklamní sdělení, žádnou dodatečnou informaci. Zásadním klíčem pro výběr takových domů bylo především jejich umístění na frekventovaném a tedy z hlediska marketingu lukrativním místě, takže by na těchto domech velkoplošná reklama být mohla nebo v minulosti dokonce byla či se nachází na budovách v jejich bezprostředním okolí. Základní premisou pak byla úvaha, že je v současné situaci daleko náročnější najít a ukázat domy, na kterých velkoplošná reklama není, než ty a kterých je.

LUXURY OF EMPTINESS, 2018

A photographic series called LUXURY OF EMPTINESS was part of my diploma thesis on advertising in public space and captures the free facades of houses that do not carry any advertising, no additional information. The key to choosing such houses was their placement on a busy and therefore a lucrative place so that large-scale advertising om these houses could or may have been or was in the past. The underlying premise was that, in the current situation, it is far more difficult to find and show the houses without large-scale advertising, than the ones with it.

Publikace LUXUS PRÁZDNOTY vznikla jako součást mé diplomové práce v Ateliéru Fotografie u Lukáše Jasanského na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Předmětem jejího zkoumání je reklama ve veřejném prostoru českých měst. Tato knížka tak chce být jakýmsi základním shrnutím tohoto jevu v českém prostředí za posledních bezmála 30 let. Má za cíl především prvotní seznámení s problematikou reklamy v českém veřejném prostoru a stručně zmínit její důležité aspekty, jako je historie a možná příčina, aktuální podoba i právní rámec, včetně možných řešení. Dále představit důležité projekty a ukotvit pojem v kontextu českého umění ve veřejném prostoru. Navíc by chtěla přinést zamyšlení, jaký to všechno má vlastně dopad na člověka, jeho psychický vývoj a vztah k prostředí ve kterém žije. Jaké vizuální informace z veřejného prostoru získáváme.
Jelikož v českém kontextu podobná publikace zatím nevznikla, LUXUS PRÁZDNOTY – Knížka o reklamě ve veřejném prostoru by chtěla být jakousi elementární brožurou, stopařovým průvodcem po české reklamní galaxii a přinést základní orientaci v rezonujícím tématu. A to jak samotné autorce, tak komukoli dalšímu, komu se dostane do ruky.

The publication LUXURY OF EMPTINESS was created as part of my diploma thesis at the Photography Studio led by Lukáš Jasanský at FUD UJEP in Ústí nad Labem. The subject of this research is advertising in the public space of Czech cities. This book wants to be a basic summary of this phenomenon in the Czech environment in the past almost 30 years. It aims, first of all, to get acquainted with the issues of advertising in the Czech public space and briefly mention its important aspects, such as history and possible cause, current form and legal framework, including possible solutions. Further introduce important projects and anchor the concept in the context of Czech art in the public space. In addition, the book would like to „think“ about how all this actually has an impact on a person, his psychological development, and the relationship to the environment in which he lives. What visual information we get from the public space.
Since any similar publication like that has not yet been published in the Czech republic, LUXURY OF EMPTINESS – A book about advertising in the public space would like to be an elementary brochure, a hitchhiking guide to the Czech advertising galaxy, and to provide a basic orientation in a resonant theme. Both the author herself and everyone else who gets it into his hand.